Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Luxusní vlasy, s.r.o.

Článek I.

Úvodní ustanovení
I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.luxusnivlasy.cz (dále jen „e-shop“). S těmito VOP má kupující možnost seznámit se před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující bere na vědomí, že odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.
I.2. Prodávajícím a provozovatelem internetového e-shopu je obchodní korporace
Luxusní vlasy, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Staré Město, kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ: 01396749, která je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205993 (dále jen „prodávající“). Místem plnění ze všech smluvních vztahů je distribuční centrum prodávajícího v Horní Bříze, Tovární 263, PSČ 330 12.
I.3. Pro účely těchto VOP se za spotřebitelskou smlouvu považuje jakýkoliv typ smlouvy podle zák. č. 89/2012 Sb. v pl. znění, Občanský zákoník (dále jen „NOZ“), pokud je jednou ze smluvních stran spotřebitel a druhou smluvní stranou je prodávající. Pokud je účastníkem smluvní vztahu jiný subjekt než spotřebitel, nejedná se o spotřebitelskou smlouvu ale o obecný typ smlouvy podle NOZ.
I.4. Kupující, který je spotřebitelem se pro účely těchto VOP myslí fyzická osoba, která je při uzavírání a plnění práv a povinností ze spotřebitelské smlouvy způsobilá k takovému jednání a nejedná s prodávajícím v rámci své obchodní, podnikatelské nebo jiné činnosti nebo v rámci nezávislého výkonu svého povolání.
I.5. Kupující, který není spotřebitelem se pro účely těchto VOP myslí fyzické nebo právnická osoba, která v rámci smluvního vztahu s prodávajícím jedná v rámci své obchodní, podnikatelské nebo jiné činnosti, případně v rámci výkonu nezávislého povolání nebo své činnosti, která vyplývá z jejího statutu zapsaného ve veřejném seznamu.


Článek II.
Uzavření smlouvy
II.1. Řádně vyplněná a odeslaná objednávka prostřednictvím e-shopu je závazným návrhem na uzavření smlouvy s prodávajícím. Kupující je tímto svým návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu (doplnit) dní.
II.2. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky v souladu s ust. § 1827 NOZ potvrdit kupujícímu obdržení objednávky, a to emailem na adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena akceptací návrhu kupujícího ze strany prodávajícího, kdy se touto akceptací považuje okamžik odeslání objednaného zboží prodávajícím nebo výslovnou akceptací z jeho strany.
II.3. Kupující, který je spotřebitelem má právo svůj návrh na uzavření smlouvy odvolat bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku akceptace ze strany prodávajícího. Toto odvolání je však povinen doručit písemně prodávajícímu. Po akceptaci návrhu smlouvy ze strany prodávajícího je možné smlouvu zrušit pouze za náhradu vynaložených nákladů, které prodávajícímu vzniknou. Tyto náklady jsou mezi smluvními stranami určeny částkou =300,00 Kč,
slovy:=Tři=sta=korun=českých=, a smluvní strany tuto výši považují za přiměřenou.
II.4. Smlouva se uzavírá vždy v českém jazyce. V případě, že kupující je osobou z jiného státu než je Česká republika a došlo by ke kolizi právních vztahů, je mezi smluvními stranami v souladu s příslušnými právními ustanoveními sjednána výhrada právního řádu České republiky.
II.5. Prodávající je oprávněn návrh na uzavření smlouvy odmítnout z důvodu, že se již objednané zboží nevyrábí nebo se výrazně navýšila cena zboží od jeho dodavatele. Prodávající může také návrh na uzavření smlouvy odmítnout z důvodu, který považuje za opodstatněný pro takový krok.

Článek III.
Odstoupení od smlouvy
III.1. Kupující, který je spotřebitelem má právo v souladu s ust. § 1829 NOZ od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, za převzetí se považuje okamžik, kdy je dodaná část způsobilá užívání bez větších obtíží.
III.2. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující, který je spotřebitelem, o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího, který je uveden v bodě I.2. těchto VOP. Jednostranný právní úkon, který odstoupení od smlouvy je, je povinen zaslat písemně na adresu distribučního centra v Horní Bříze, která je uvedena v bodě I.2. těchto VOP. Kupující, který je spotřebitel, je povinen zaslat zboží, které je předmětem smlouvy, od které odstupuje nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení, nejlépe však s ním. V odstoupení od smlouvy se kupující, který je spotřebitelem, zavazuje uvést číslo bankovního účtu, an které mají být poukázány finanční prostředky.
III.3. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu, který je spotřebitel, finanční prostředky, které obdržel jako kupní cenu za zboží, a to včetně účelně vynaložených nákladů na dodání zboží. Finanční prostředky budou poukázány až po obdržení vráceného zboží a na číslo bankovního účtu, které má být uvedeno v odstoupení od smlouvy. Pokud v něm kupující, který je spotřebitelem, toto číslo bankovního účtu neuvede, je prodávající oprávněn finanční prostředky poukázat poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo doručeno zboží. Náklady související s odstoupením od smlouvy nese vždy kupující, který je spotřebitelem. Kupující, který je spotřebitelem také odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním, pokud toto snížení bylo způsobeno jinak než způsobem, který je nezbytný a nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, včetně jeho funkčnosti.
III.4. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže podle ust. § 1837 NOZ odstoupit od smlouvy v případě, že:
• jedná se o smlouvu o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, který je spotřebitelem, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit,

• jedná se o dodání zboží nebo poskytnutí služby, jejíchž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• jedná se o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí doby 30 dnů jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávisle na vůli prodávajícího,
• jedná se o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, který je spotřebitelem,
• jedná se o dodání zboží, které podléhá rychle zkáze nebo se jedná o zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• jedná se o smlouvě o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím, který je spotřebitelem, a na jeho žádost,
• se jedná o dodání zboží, které je dodáváno v uzavřeném obalu a kupující, který je spotřebitelem, jej z obalu vyjmul a z hygienických důvodů je není možné vrátit,
• se jedná o dodávku audiovizuální nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující, který je spotřebitelem, porušil jejich původní obal,
• se jedná o dodávku novin, časopisů nebo jiných tištěných periodik,
• se jedná o smlouvu o ubytování, dopravě, poskytnutí služeb k využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
• se jedná o smlouvu uzavřené na základě veřejné dražby v souladu s příslušnými právními předpisy,
• se jedná o dodání plnění digitálního obsahu, pokud toto plnění nebylo dodáno na hmotném nosiči a bylo dodáno s předchozím výslovným souhlasem kupujícího, který je spotřebitelem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.
III.5. Od smlouvy není možné dále odstoupit v případě, že zboží bylo již částečně spotřebováno. Nelze také účinně odstoupit od smlouvy, kdy charakter plnění to vylučuje, zejména z hygienických důvodů, zejména šampon, kondicionéry, vlasový styling, hřebeny, štětce na líčení, řasenky, rtěnky apod. Bude-li vrácené zboží z důvodu odstoupení od smlouvy neúplné, poškozené nebo viditelně opotřebené, má prodávající právo na náhradu škody.
III.6. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže od smlouvy odstoupit z jiných důvodů, než které umožňuje NOZ.

Článek IV.
Dodací podmínky
IV.1. Prodávající se zavazuje na dodané zboží kupujícímu vystavit fakturu. V případě, že je kupující plátcem daně z přidané hodnoty, bude mít faktura náležitosti běžného daňového dokladu dle přísl. ust. zák. č. 235/2004 Sb. v pl. znění o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).
IV.2. Náklady spojené s dopravou objednaného zboží, tj. zejména náklady na balné, poštovné nebo dopravné, nese vždy kupující, a to podle způsobu, který zvolí v objednávce. Tyto náklady jsou uvedeny v ceníku zveřejněném v e-shopu a mohou být ze strany prodávajícího jednostranně změněny, pokud dojde ke změně cen poskytovateli těchto služeb prodávajícímu.
IV.3. Objednané zboží, které je skladem, připraví prodávající nejpozději do 48 hodin po přijetí elektronické objednávky. Od této lhůty se může odchýlit, pokud v e-shopu u objednávané položky byla uvedena dodací lhůty delší. Pokud se jedná o dodání zboží, které není skladem nebo jeho dodání dodavatelem vyžaduje delší dodací lhůtu, bude prodávající kupujícího o tom neprodleně informovat.
IV.4. V případě, že kupující zvolí jako způsob platby „platba bankovním převodem“, je zboží expedováno ve lhůtě uvedené v bodě IV.3., která začne běžet až po zjištění připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího.
IV.5. Zboží je doručováno způsobem, který určí kupující výběrem z možností v objednávce. Způsoby doručení jsou:
• prostřednictvím služeb České pošty, s.p.
• ostatní způsoby, které je možné vybrat v objednávce.
V případě doručování prostřednictvím přepravce, pokud nebude kupující zastižen na adrese, kterou uvedl v objednávce jako adresu pro doručení, obdrží oznámení o uložení zásilky s označením místa, kde a do kdy si může zásilku vyzvednout. V případě, že si kupující zásilku ve stanovené lhůtě nevyzvedne, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. V případě opětovného doručení má prodávající právo na zaplacení nákladů spojených s novým doručením zásilky a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit.
IV.6. Prodávající zboží doručuje vždy na adresu, kterou jako doručovací v objednávce uvede kupující.
IV.7. Úprava údajů na již vystavené faktuře je placenou službou. Výše poplatku činí 200,- Kč. Pokud zákazník požádá o opakované vystavení faktury z důvodu změny údajů na již vystavené faktuře, bude mu nejprve zaslána zálohová faktura na částku 200,- Kč. Po uhrazení této částky bude zákazníkovi zaslána upravená faktura, o jejíž opakované vystavení žádal. K uvedenému poplatku je však žádoucí výslovný souhlas kupujícího.

Článek V.
Platební a cenové podmínky
V.1. Pro úhradu dodaného zboží může kupující vybrat v objednávce některý z níže uvedených způsobů platby:
• „dobírka“ – kupující zaplatí objednané zboží při převzetí poskytovateli poštovních nebo přepravních služeb,
• „bezhotovostní převod“ – po obdržení objednávky prodávající zašle na kupujícím uvedenou emailovou adresu informace o celkové částce k úhradě, číslu bankovního účtu a variabilní symbol platby. po připsání částky na bankovní účet prodávajícího může objednané zboží předat k expedici.
V.2. Všechny ceny uvedené na e-shopu jsou smluvní a ke stavu odeslání objednávky platné. Pokud není uvedeno jinak, má se za to, že všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené ZDPH.

Článek VI.
Práva z vadného plnění
VI.1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího zakládá i později vzniklá vada, jejíž vznik způsobil prodávající porušením svých povinností. V případě, že vadné plnění ze smlouvy má charakter podstatného porušení smlouvy, má kupující právo:
• na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• na odstranění vady opravou věci,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny,
• na odstoupení od smlouvy.
VI.2. V případě, že kupujícímu vznikne nárok uvedený v bodě VI.1. je kupující povinen prodávajícímu sdělit, který způsob nápravy zvolil. Oznámenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, vybere-li kupující jako způsob opravu věci, pokud se ukáže, že vada je neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující včas nezvolí způsob nápravy uvedený v bodě VI.1., má práva jako při nepodstatném porušení povinností ze smlouvy.
VI.3. Pokud vada zboží má charakter nepodstatného porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vady věci včas nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
VI.4. Do doby, než kupující uplatní své právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn kupujícímu dodat to, co chybí nebo odstranit vadu. Volba způsobu odstranění vady však kupujícímu nesmí způsobit nepřiměřené náklady. Provedenou volbu již nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.
VI.5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání věci nové, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, pokud:
• došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
• použil kupující věc ještě před objevením vady,
• kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím,
• kupující prodal věc ještě před objevením vady nebo ji spotřeboval, pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí kupující věc prodávajícímu v rozsahu, co vrátit ještě lze a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
V případě, že kupující neoznámí vadu prodávajícímu včas, pozbývá právo od smlouvy odstoupit.
VI.6. Práva z vad se uplatňují u prodávajícího na adrese distribučního centra uvedené v bodě I.2. VOP. Pro doručení zboží je kupující povinen použít poskytovatele poštovních nebo přepravních služeb, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
Článek VII.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost
VII.1. Odlišně od práv z vadného plnění uvedených v čl. VI. VOP se následující body týkají případů, kdy smluvní stranou je kupující, který je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“). Záruka za jakost se tak neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem.
VII.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že v okamžiku předání zboží nemá vadu. To znamená, že zboží v době, kdy ji spotřebitel přejímá:
• věc má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a pokud takové ujednání chybí, tak takové vlastnosti, které výrobce nebo prodávající popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné,
• věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
VII.3. Zjištěnou vady je spotřebitel povine oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, která činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. V případě, že má zboží vadu a tato vada je v rámci reklamace odstraněna, prodlužuje se záruční doba o dobu éto reklamace.
VII.4. V případě, že věc nemá vlastnosti uvedené v bodě VII.2., může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Pokud to není možné, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Pokud to je však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
VII.5. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti věci má spotřebitel v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší množství vad. V takovém případě má spotřebitel právo do smlouvy odstoupit. Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy včas nebo pokud neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Spotřebitel má také právo na přiměřenou slevu z ceny v případě, že mu prodávající nemůže dodat věc novou bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
VII.6. Práva z vad se uplatňují u prodávajícího na adrese distribučního centra uvedené v bodě I.2. VOP. Pro doručení zboží je spotřebitel povinen použít poskytovatele poštovních nebo přepravních služeb, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
VII.7. Požádá-li o to spotřebitel, je prodávající povinen písemně potvrdit v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud uplatní spotřebitel své právo z vadného plnění, je prodávající povinen písemně potvrdit, kdy spotřebitel právo uplatnil, provedení opravu i dobu jejího trvání.

VII.8. Záruku za jakost není možné uplatnit v případě, že:
• vada vznikla neopatrným, nevhodným nebo násilným zacházením,
• vada vznikla používáním v podmínkách, které nevyhovují svou teplotou, prašností, vlhkostí a pokud tyto podmínky byly výrobcem určeny,
• vada byla způsobena neúměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží nebo všeobecnými zásadami,
• vada vznikla poškozením přírodními živly nebo zásahem vyšší moci.

Článek VIII.
Postup při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění
VIII.1. Kupující je povinen při převzetí zboží zjistiti stav zásilky. V případě zjištění poškození a uplatní práva z vadného plnění u subjektu, který doručení provádí. Ten s kupujícím sepíše Protokol o závadě a zásilka bude doručena zpět prodávajícímu.
VIII.2. V případě, že kupující neúplnou nebo poškozenou zásilku od přepravce převezme, je povinen poškození nebo neúplnost uvést do předávacího protokolu přepravce. Dále je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, a to buď písemně na adresu distribučního centra uvedenou v bodě I.2. VOP nebo prostřednictvím emailu na adresu objednávky@luxusnivlasy.cz . Spolu s tímto oznámením odešle prodávajícími také protokol sepsaný s přepravcem.
VIII.3. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení reklamovaného zboží, tj. nejlépe kopií prodejního dokladu. Zboží musí být k reklamaci, pokud důvodem není jeho nekompletnost, předat celé vč. všech součástí a příslušenství, popis závady a kontaktní informace kupujícího, zejména jméno a příjmení nebo název, adresu, telefon, email. V případě, že zboží bylo v rámci záruční doby již reklamováno, předloží i doklady o této reklamaci.
VIII.4. Reklamované zboží bude zkoumáno pouze z hlediska závady uvedené kupujícím na základě jeho popisu v dokumentaci, kterou zašle prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím. Pokud se zjistí, že vada vznikla z důvodu, pro který není možné záruku za jakost nebo z vadného plnění uplatnit, reklamace bude zamítnuta a kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na zjišťování vady věci. V případě, že bude v rámci zjišťování závady věc opravena, nese také tyto náklady kupující.
VIII.5. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o jejím výsledku. V případě jejího uznání odešle reklamované zboží na své náklady zpět kupujícímu. Kupující má právo zpětně požadovat uhrazení nezbytných nákladů souvisejících s dodáním vadného zboží k reklamaci a prodávajícímu předloží kopie dokladů související s tímto dodáním (doklad o zaplacení přepravného, podací lístek apod.) . Pokud se reklamované zboží vrátí prodávajícímu z důvodu nevyzvednutí zásilky, je oprávněn požadovat po kupujícím náklady související s uskladněním věci, a to 20,00 Kč za každý započatý den uskladnění.

Článek IX.
Ochrana osobních údajů
IX.1. Veškeré osobní údaje, které jsou v rámci smluvního vztahu prodávajícímu sděleny kupujícím, nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty 3. osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v pl. znění, o ochraně osobních údajů. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího kdykoliv o jejich změnu nebo vymazání, a to písemně nebo emailem.
IX.2. Prodávající je oprávněn k užití osobních údajů kupujícího pouze ve věcech souvisejících se smluvním vztahem, zejména s distribucí objednaného zboží nebo způsobem úhrady plnění ze smlouvy.
IX.3. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícími změnu svých identifikačních údajů, zejména změnu adresy, které by mohly mít vliv na řádné plnění ze smlouvy.
IX.4.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
X.1. VOP jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. V případě, že nastane situace, kterou tyto VOP neupravují, řídí se smluvní vztah NOZ, případně jiným právním předpisem.
X.2. Prodávající má právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Dojde-li ke změně VOP během trvání smluvního vztahu, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
X.3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
X.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.05.2018.

Michal Zapoměl, v.r.
jednatel
Luxusní vlasy, s.r.o.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.
 
TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Luxusní vlasy, s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 01396749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205993 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Tovární 263, Horní Bříza, 330 12, adresa elektronické pošty info@luxusnivlasy.cz, telefon 775 470 333.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.
DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.


Michal Zapoměl, v.r.
jednatel
Luxusní vlasy, s.r.o.